الهيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
الهيه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بهاری
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۱۹ میلیارد تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۲۵۲ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۱۹۹ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۹۹۹ تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۷۶ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
ولنجك فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان
 • ۱۷۸ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۲۱۳ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}