ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سبحان
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۸ متر
 • ۲ اتاق
 • مفضلی
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سمیر
میرداماد فروشی
 • ۱۰ میلیارد تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای سبحان
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان
 • ۱۲۴ متر
 • ۳ اتاق
 • کسری
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آرون
میرداماد فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آژند
دزاشيپ فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • راستین
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • صحت
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آرون
فرمانيه فروشی
 • ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۲ اتاق
 • شعبانی
پاسداران فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • باربد
جلفا فروشی
 • ۸ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • باربد
پاسداران فروشی
 • ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • باربد
پاسداران فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • باربد
قيطريه فروشی
 • ۱۰ میلیارد تومان
 • ۱۴۷ متر
 • ۳ اتاق
 • کیان
پاسداران فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • باربد
دولت فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • الوند
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • باربد
میرداماد فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • قاضی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}