چيذر فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • خرسند
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۲ اتاق
 • آرین
میرداماد فروشی
 • ۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آرین
دزاشيپ فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خرسند
دروس فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۰۵ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ناخدا
ظفر فروشی
 • ۶ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آزاد
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خدابخش
دروس فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • ناخدا
الهيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آزاد
دروس فروشی
 • ۷ میلیارد و ۸۶۶ میلیون تومان
 • ۱۳۸ متر
 • ۳ اتاق
 • ناخدا
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۷۳ متر
 • ۱ اتاق
 • محمودی
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۱۳ متر
 • ۳ اتاق
 • خاتم
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ثقفی
دولت فروشی
 • ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۴ اتاق
 • ربانی
شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • رهبر
شهید عراقی فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • رهبر
زعفرانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۲ اتاق
 • دومان
شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • رهبر
میرداماد فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۴ اتاق
 • عطایی
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۶ متر
 • ۳ اتاق
 • سیروان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}