ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آهنگری
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای آقایی
قلهک فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای فاخر
جردن فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان
 • ۲۸۵ متر
 • ۴ اتاق
 • بابک
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • مفاخری
جردن فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • بابک
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۶۷ متر
 • ۱ اتاق
 • تورانی
ظفر فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آهنگری
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فردوس
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • گروسی
پاسداران فروشی
 • ۶ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • فردوس
پاسداران فروشی
 • ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • فردوس
الهيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان
 • ۱۶۲ متر
 • ۳ اتاق
 • گوهربین
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای عرفان
قيطريه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • شاپوری
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • سینا
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۲ متر
 • ۳ اتاق
 • حشمت
میرداماد فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • حامی
قيطريه فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۳ اتاق
 • فتحی
ظفر فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقاي خانی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}