دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۱ میلیارد و ۵۳۶ میلیون تومان
 • ۸۰ متر
 • ۱ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۲۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • پاشا
دولت فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • پاشا
دروس فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان
 • ۹۹ متر
 • ۲ اتاق
 • پاشا
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}