فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۳۲ میلیون تومان
 • ۲۰۴ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای شریعتی
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۲۵ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • شاپوری
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۳۲ میلیون تومان
 • ۱۴۴ متر
 • ۳ اتاق
 • شاپوری
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۸۱ میلیون تومان
 • ۱۵۷ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شریعتی
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای شریعتی
فرمانيه فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای شریعتی
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۸۱ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای شریعتی
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای بهاری
فرمانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • آقای ایرج
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان
 • ۱۷۶ متر
 • ۳ اتاق
 • شاپوری
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۴۴ میلیون تومان
 • ۱۵۴ متر
 • ۲ اتاق
 • شاپوری
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • زاهدی
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای شریعتی
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان
 • ۸۶ متر
 • ۲ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۳۱۰ متر
 • ۴ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۵۸۰ میلیون تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
فرمانيه فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان
 • ۲۶۷ متر
 • ۳ اتاق
 • ثنایی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}