فرمانيه فروشی
 • ۱۷ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۲۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • شعبانی
فرمانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • شعبانی
فرمانيه فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۸۰ متر
 • ۴ اتاق
 • اهورا
فرمانيه فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۲۶۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای نوبختی
فرمانيه فروشی
 • ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • حجسته
فرمانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۱۶ میلیون تومان
 • ۱۵۳ متر
 • ۳ اتاق
 • اسکندری
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۲۱۵ میلیون تومان
 • ۱۱۳ متر
 • ۲ اتاق
 • امدادی
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • حجسته
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • طیبی
فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • افتخاری
فرمانيه فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۲۰۷ میلیون تومان
 • ۲۲۷ متر
 • ۳ اتاق
 • شعبانی
فرمانيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸ میلیون تومان
 • ۱۴۳ متر
 • ۳ اتاق
 • شعبانی
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۵ متر
 • ۳ اتاق
 • باقری
فرمانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۸ متر
 • ۳ اتاق
 • اهورا
فرمانيه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • اسکندری
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۸ متر
 • ۲ اتاق
 • اهورا
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خرسند
فرمانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • شعبانی
فرمانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
فرمانيه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خرسند
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}