فرمانيه فروشی
 • ۱۷ میلیارد و ۷۳۰ میلیون تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مظفری
فرمانيه فروشی
 • ۳۹ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۴۲۰ متر
 • ۵ اتاق
 • طیبی
فرمانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • خلیفه
فرمانيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • اسکندری
فرمانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خلیفه
فرمانيه فروشی
 • ۱۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دانا
فرمانيه فروشی
 • ۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۳۳ متر
 • ۳ اتاق
 • اسکندری
فرمانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۴ اتاق
 • خلیفه
فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • خلیفه
فرمانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • اسکندری
فرمانيه فروشی
 • ۱۶ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان
 • ۲۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • دانا
فرمانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • اسلامی
فرمانيه فروشی
 • ۲۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • اسلامی
فرمانيه فروشی
 • ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • مظفری
فرمانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۹۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۸ متر
 • ۳ اتاق
 • مظفری
فرمانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۲ اتاق
 • مظفری
فرمانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • مظفری
فرمانيه فروشی
 • ۲۵ میلیارد تومان
 • ۲۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • سعادتیان
فرمانيه فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۵ متر
 • ۳ اتاق
 • دانا
فرمانيه فروشی
 • ۱۳ میلیارد تومان
 • ۱۸۶ متر
 • ۳ اتاق
 • دانا
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}