زعفرانيه فروشی
 • ۱۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۲۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۲ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۲۲۱ متر
 • ۳ اتاق
 • تاجبخش
زعفرانيه فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • تاجبخش
زعفرانيه فروشی
 • ۸ میلیارد تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۱ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۶۰ متر
 • ۱ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۰۸ متر
 • ۳ اتاق
 • اهورا
زعفرانيه فروشی
 • ۱۰ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • اهورا
زعفرانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۲۰۵ متر
 • ۳ اتاق
 • اهورا
زعفرانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۲۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • اهورا
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۲۴۵ میلیون تومان
 • ۱۶۱ متر
 • ۲ اتاق
 • سلیمی
زعفرانيه فروشی
 • ۱۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • اهورا
زعفرانيه فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۲۵۱ متر
 • ۳ اتاق
 • سلیمی
زعفرانيه فروشی
 • ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۲ اتاق
 • سلیمی
زعفرانيه فروشی
 • ۱۸ میلیارد و ۴۲۴ میلیون تومان
 • ۳۹۲ متر
 • ۲ اتاق
 • سلیمی
زعفرانيه فروشی
 • ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۲۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • سلیمی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}