الهيه فروشی
 • ۱۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
ولنجك فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۶ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۱۸ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۱۹ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
ولنجك فروشی
 • ۱۲ میلیارد تومان
 • ۱۷۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
ولنجك فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • دومان
ولنجك فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۳۵ میلیارد تومان
 • ۳۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۲۸ میلیارد تومان
 • ۳۵۰ متر
 • ۴ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۲۹ میلیارد تومان
 • ۲۶۵ متر
 • ۴ اتاق
 • دومان
ولنجك فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
ولنجك فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۱۷۵ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
اقدسيه فروشی
 • ۲۱ میلیارد تومان
 • ۳۱۲ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۳۹ میلیارد تومان
 • ۳۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۱۵ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
ولنجك فروشی
 • ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • دومان
زعفرانيه فروشی
 • ۹ میلیارد تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
ولنجك فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • دومان
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}