جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • غریبی
خواجه عبداله فروشی
 • ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۵ متر
 • ۳ اتاق
 • غریبی
خواجه عبداله فروشی
 • ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۷ متر
 • ۳ اتاق
 • غریبی
خواجه عبداله فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۴ اتاق
 • غریبی
خواجه عبداله فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • غریبی
خواجه عبداله فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • غریبی
شهید عراقی فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۵۰ متر
 • ۳ اتاق
 • غریبی
جلفا فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • غریبی
خواجه عبداله فروشی
 • ۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۹۵ متر
 • ۲ اتاق
 • غریبی
خواجه عبداله فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۳ اتاق
 • غریبی
خواجه عبداله فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • غریبی
خواجه عبداله فروشی
 • ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • غریبی
خواجه عبداله فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۳ اتاق
 • غریبی
خواجه عبداله فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • غریبی
خواجه عبداله فروشی
 • ۵ میلیارد تومان
 • ۲۰۰ متر
 • ۳ اتاق
 • غریبی
خواجه عبداله فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۳ اتاق
 • غریبی
خواجه عبداله فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • غریبی
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • غریبی
خواجه عبداله فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • غریبی
شهید عراقی فروشی
 • ۳ میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • غریبی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}