جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۶۰ میلیون تومان
 • ۱۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
خواجه عبداله فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
خواجه عبداله فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
خواجه عبداله فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۰۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
خواجه عبداله فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
خواجه عبداله فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
خواجه عبداله فروشی
 • ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
خواجه عبداله فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
خواجه عبداله فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
شريعتي فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان
 • ۱۱۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
شريعتي فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۴ میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان
 • ۱۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
خواجه عبداله فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۲۵ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۶۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۸۵ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}