جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۸۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۷۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۱۷۵ میلیون تومان
 • ۱۲۷ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
خواجه عبداله فروشی
 • ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۹۶ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
خواجه عبداله فروشی
 • ۴ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان
 • ۱۰۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
خواجه عبداله فروشی
 • ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۸۸ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
خواجه عبداله فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد و ۹۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۷ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۵۶۰ میلیون تومان
 • ۱۳۲ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۳۵ میلیون تومان
 • ۱۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • آقای قبادی
جلفا فروشی
 • ۲ میلیارد تومان
 • ۹۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
خواجه عبداله فروشی
 • ۴ میلیارد تومان
 • ۱۶۰ متر
 • ۲ اتاق
 • آقای قبادی
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}