فرمانيه فروشی
 • ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۶۳ متر
 • ۱ اتاق
 • خلیفه
فرمانيه فروشی
 • ۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۶ متر
 • ۲ اتاق
 • خوانساری
دروس فروشی
 • ۸ میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • ناخدا
دولت فروشی
 • ۶ میلیارد تومان
 • ۱۲۵ متر
 • ۳ اتاق
 • درخشان
دولت فروشی
 • ۱۸ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان
 • ۲۴۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۲۶ متر
 • ۳ اتاق
 • کهریزی
دولت فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان
 • ۱۹۰ متر
 • ۴ اتاق
 • کهریزی
جردن فروشی
 • ۱۱ میلیارد تومان
 • ۱۵۵ متر
 • ۳ اتاق
 • کاملی
جردن فروشی
 • ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان
 • ۱۴۸ متر
 • ۳ اتاق
 • کاملی
شريعتي فروشی
 • ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان
 • ۱۳۰ متر
 • ۳ اتاق
 • اسکندری
فرمانيه فروشی
 • ۱۸ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان
 • ۳۱۵ متر
 • ۴ اتاق
 • اسکندری
دروس فروشی
 • ۷ میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان
 • ۱۲۰ متر
 • ۲ اتاق
 • نواب
دروس فروشی
 • ۹ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان
 • ۱۴۰ متر
 • ۳ اتاق
 • نواب
دولت فروشی
 • ۲ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان
 • ۶۲ متر
 • ۲ اتاق
 • بیژن
پاسداران فروشی
 • ۱۵ میلیارد و ۵۷۰ میلیون تومان
 • ۱۸۰ متر
 • ۳ اتاق
 • نواب
پاسداران فروشی
 • ۲ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان
 • ۵۵ متر
 • ۱ اتاق
 • نواب
پاسداران فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان
 • ۱۳۱ متر
 • ۳ اتاق
 • نواب
پاسداران فروشی
 • ۸ میلیارد و ۲۵۳ میلیون تومان
 • ۱۳۱ متر
 • ۳ اتاق
 • نواب
فرمانيه فروشی
 • ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • خلیفه
دروس فروشی
 • ۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان
 • ۱۱۰ متر
 • ۲ اتاق
 • نواب
{{loadMoreMessage}} {{loadMoreButtonMessage}}